mercredi 13 octobre 2010

Non plus jamais

Ne plus jamais te revoir...
Non plus jamais.